Създават общинско предприятие “Туризъм и спорт”

С пълно мнозинство от 20 гласа Общински съвет Поморие реши да се създаде общинско предприятие „Туризъм и спорт”. Съветниците приеха и Правилник за устройството и дейността на предприятието. От краткия дебат по точката бе прието предложението да бъде назначен конкурс за избор на директор.
Новото общинско предприятие ще провежда политиката на Община Поморие в областта на туризма и спорта.
Според докладната записка на зам. кмета на общината Илия Джингов предприятието ще управлява и поддръжа туристическите информационни центрове и подпомага туристическото обслужване на гостите и гражданите на общината.

Прието бе предложението новата структура да управлява, стопанисва и събира приходи, такси, наеми, цени на услуги на всички спортни обекти, собственост на общината.

Ето каква дейност ще развива новото общинско предприятие:

1. Провежда политиката на Община Поморие в областта на туризма и спорта.

2. Участва в разработването на дългосрочна стратегия за развитието на туризма на територията на Община Поморие. Внася предложения за актуализиране на действащата стратегия, съобразно настъпили промени в законодателството или провежданата политика.

3. Участва със свои представители в Общинска експертна комисия по категоризиране на туристическите обекти /ОЕККТО/.

4. Участва в работата на Консултативния съвет по туризъм при Община Поморие и изпълнява решенията му, свързани с дейността на Предприятието.

5. Участва в изработването на Годишна програма за развитие на туризма на територията на Община Поморие, която се приема от Общинския съвет и участва в изпълнението й.

6. Разработва краткосрочни концепции и програми в съответствие с националната и общинска стратегия и съобразно местните туристически ресурси и потребности за развитие на туризма в Община Поморие.

7. Популяризиране на Община Поморие, като привлекателна туристическа дестинация у нас и в чужбина, чрез презентиране на туристическия продукт на Община Поморие.

8. Управление и поддръжка на туристическите информационни центрове и подпомагане туристическото обслужване на гостите и гражданите на Община Поморие.

9. Търговия със стоки, аксесоари и сувенири , продажба на туристически продукти и пакети, както и предоставяне на екскурзоводски и аниматорски услуги, управление на предоставените недвижими имоти, в това число и събиране на проходи от такси, наеми, цени на услуги и други свързани с ползването на същите, свързани с популяризирането на Община Поморие като туристическа дестинация. Управлява спортните имоти, собственост на Община Поморие, включително събира такси наеми, цени на услуги и други свързани с ползването на същите.

10. Участва в поддържане и опазване на природните и културно-исторически обекти на територията на Община Поморие .

11. Изработване и разпространение на рекламни и информационни материали.

12. Взаимодействие и сътрудничество с медии, поддържане, актуализиране и популяризиране на туристическия интернет сайт на Общинско предприятие „Туризъм”- гр.Поморие.

13. Участие в национални и международни изложения, панаири и прояви, свързани с туризма, взаимодействие и сътрудничество с браншови организации и други организации/институции ангажирани в сферата на туризма.

14. Организира туристически дейности, услуги, мероприятия,прояви, форуми, обучения, промосъбития и др.подобни, свързани с развитието на туризма в Община Поморие.

15. Организира извършването на маркетингови проучвания на националния и други перспективни пазари за общинския туристически продукт, както и проучвания в сферата на туристическата реклама.

16. Разработва и изпълнява програми и проекти в областта на туризма, финансирани от Европейския съюз, национални и международни организации.