Проект „Поморие – град на солта, древна история и традиции”

В Музея на солта гр. Поморие се проведе заключителна пресконференция във връзка с изпълнените дейности по проект „Поморие – туристическа атракция – град на солта, древна история и традиции” в изпълнение на Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/06 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Пресцентърът на Община Поморие разпространи следната информация за проекта, който е на обща стойност 1 887 705 лв., от които 1 569 088 лв. съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие. Крайната дата за изпълнение на проекта е 23.11.2013г.

Благодарение на този проект Музеят на солта се превръща в конкурентна и целогодишно търсена атракция, с цел диверсификация на туризма в региона, чрез интегриране на един етнографски обект в общия туристически продукт на град Поморие и съседните черноморски курорти.

Предварително заложените специфична цели по проекта:

Музеят на солта е една уникална за Балканския полуостров културно-историческа етнографска атракция, която макар и непопулярна към настоящия момент, притежава висок потенциал за развитие по отношение на туристическия продукт.

- Да се подобри качеството на културната атракция – Музей на солта, демонстриращ традиционни техники за производство на сол и традициите в тази дейност, за да стане атракцията „по-продаваема” и търсена от туроператори и неорганизирани туристи.

- Да се разнообрази традиционния туристическия продукт в тази част от Черноморието, чрез популяризирането на една културна атракция, допълваща летния рекреационен туризъм в региона, а чрез разнообразието да се постигне по-добра устойчивост.

- Да се намали сезонността на посещенията в Музея на солта, чрез популяризиране на атракцията на национално ниво и провеждане на образователни кампании в началните и гимназиални училища.

- Да се съхрани нематериалното културно наследство на България и в частност на древния Анхиало – традиционни техники за производство на сол и свързаните с производството и търговията на сол техники.

- Да се съхранят солниците, като недвижим паметник на културното наследство и богатата сбирка от експонати, свързани със производството на сол.

- Да се въведат съвременни техники за експониране.

Извършване на строително-монтажни дейности 665 202,75 без ДДС 798 242 с ДДС

1. СМР за дейности, свързани с допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района около Музея на солта, необходима за посещение на атракциите.

Избран изпълнител: Щрабаг ЕАД

Ремонтни дейности на ул. Солна с цел осигуряване на по-добър достъп до музея от туристите влизащи в града по главния път.

- Преасфалтиране на улица „Солна” от ул.”Професор Стоянов” до ул. „Емона”.

- Автоматизирана поливна система за околното пространство на Музея, а при необходимост и помпена станция.

- Паркоустройство на района на музея с подходящи дървесни и храстови видове и паркови елементи.

- Изграждане на видеонаблюдение с цел охрана.

2. СМР за дейности, свързани с развитие на природни, културни и исторически атракции – Музей на солта

Избран изпълнител: ДЗЗД НЕПТУН, представлявано от Андезит ООД 477 859, 43 без ДДС

573 430 с ДДС

Строителни работи.

- Изграждане на съоръжения и рампи за достъп на хора с увреждания.

- Климатизация на експозиционната зала и офиса.

- Монтаж на апаратура за изсушаване на въздуха за експозиционната зала поради спецификата на експонатите.

- Външна изолация и боядисване на експозиционната зала.

- Вътрешно закърпване на паднала мазилка, шпакловане и боядисване на експозиционната зала.

- Подмяна на дограмата на музейните сгради.

- Монтиране на подходящо насочено осветление в експозиционната зала.

- Подмяна на съществуващите лампи с нажежаема жичка с енергоефективни лампи с ниска пожарна опасност;

- Ремонт на покрива (бетонна плоча) на складово помещение.

- Гръмоотводна защита на сградата – чрез активен мълниеприемник;

- Цялостно саниране на сградата и обслужващите постройки.

- Нови информационни табели и средства за популяризиране на обекта.

- Открита площадка за временно съхраняване на солта.

- Ремонт на беседката до експозиционната зала.

- Изграждане на обиколна алея с изгледни площадки.

- Монтиране на автоматични бариери на обекта.

- Доизграждане на павиран път и ремонт на съществуващ.

- Ремонт на каналите към солниците

- Ремонт и удължаване на канала езеро-солници. Съществуващият канал с каменна зидария се възстановява, където зидарията е срутена, отгоре се излива ж.б. пояс и се изгражда удължение с дървена конструкция.

- Възстановяване на чешма до музейна сграда.

- Цялостно благоустрояване района на музея.

В рамките на проекта е изработена интернет страница на Музея, изготвена е маркетингова стратегия за неговото промотиране, извършена е доставка на мултимедийно оборудване, доставка на 2 броя бариери и 3 броя стационарни бинокли за наблюдение на езерото. Освен това е закупен атракционен бус, брандиран с логото на Музея, Община Поморие и Оперативна програма „Регионално развитие.”

Чрез европейската програма, цялостно се санираха основната сграда и обслужващата постройка на музея. Подменена е дограмата, направи се външна топлоизолация и нови ВиК и ел. инсталации. Музейните сгради вече имат система за видеонаблюдение и фасадно осветление на база светодиодна техника с енергоспестяващ ефект.

Възстановена е чешмата до музейната сграда и автентичният вид на съществуващата беседка. Ремонтираната тоалетна е със слънцезащитна фасада, извърши се ремонт на паркинга за посетители, на солниците и каналите към тях.

Друга дейност по проекта е паркоустройството около музея на солта. Ремонтирани са съществуващите и е направена нова алея, като всички настилки са от естествен камък, павета и чакъл. Теренът около музея е затревен, има нова дървесна и храстовидна растителност и автоматизирана поливна система. Изградени са дървените площадки и пейки за наблюдение на кало и луголечение.

Преасфалтирането на ул. „Солна”, от ул. „Проф. Стоянов” до ул . „Емона”, също бе част от реализацията на европейския проект.

Завършена е маркетинговата стратегия за промотиране на музея на солта, която включва изработване на флаери, рекламни брошури, билбордове и рекламни пана, изработка и поддръжка на уебсайт на музея, реклама в печатни и електронни медии. Доставени са мултимедийно оборудване, бариери и стационарни бинокли за наблюдение на езерото.

Атракционен 20 местен автобус ще вози туристите по определен маршрут до Музея на солта.