»нформаци€ за проекта Дѕоморие Ц град на солта, древна истори€ и традицииФ

¬ ћузе€ на солта гр. ѕоморие се проведе заключителна пресконференци€ във връзка с изпълнените дейности по проект „ѕоморие – туристическа атракци€ – град на солта, древна истори€ и традиции” в изпълнение на ƒоговор є BG161PO001/3.1-03/2010/06 за предостав€не на безвъзмездна финансова помощ по ќперативна програма “–егионално развитие 2007-2013, съфинансирана от ≈вропейски€ съюз чрез ≈вропейски€ фонд за регионално развитие.

ѕресцентърът на ќбщина ѕоморие разпространи следната информаци€ за проекта, който е на обща стойност 1 887 705 лв., от които 1 569 088 лв. съфинансиране от ≈вропейски€ фонд за регионално развитие.  райната дата за изпълнение на проекта е 23.11.2013г.

Ѕлагодарение на този проект ћузе€т на солта се превръща в конкурентна и целогодишно търсена атракци€, с цел диверсификаци€ на туризма в региона, чрез интегриране на един етнографски обект в общи€ туристически продукт на град ѕоморие и съседните черноморски курорти.

ѕредварително заложените специфична цели по проекта:

ћузе€т на солта е една уникална за Ѕалкански€ полуостров културно-историческа етнографска атракци€, ко€то макар и непопул€рна към насто€щи€ момент, притежава висок потенциал за развитие по отношение на туристически€ продукт.

- ƒа се подобри качеството на културната атракци€ – ћузей на солта, демонстриращ традиционни техники за производство на сол и традициите в тази дейност, за да стане атракци€та „по-продаваема” и търсена от туроператори и неорганизирани туристи.

- ƒа се разнообрази традиционни€ туристически€ продукт в тази част от „ерноморието, чрез попул€ризирането на една културна атракци€, допълваща летни€ рекреационен туризъм в региона, а чрез разнообразието да се постигне по-добра устойчивост.

- ƒа се намали сезонността на посещени€та в ћузе€ на солта, чрез попул€ризиране на атракци€та на национално ниво и провеждане на образователни кампании в началните и гимназиални училища.

- ƒа се съхрани нематериалното културно наследство на Ѕългари€ и в частност на древни€ јнхиало – традиционни техники за производство на сол и свързаните с производството и търгови€та на сол техники.

- ƒа се съхран€т солниците, като недвижим паметник на културното наследство и богатата сбирка от експонати, свързани със производството на сол.

- ƒа се въведат съвременни техники за експониране.

»звършване на строително-монтажни дейности 665 202,75 без ƒƒ— 798 242 с ƒƒ—

1. —ћ– за дейности, свързани с допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района около ћузе€ на солта, необходима за посещение на атракциите.

»збран изпълнител: ўрабаг ≈јƒ

–емонтни дейности на ул. —олна с цел осигур€ване на по-добър достъп до музе€ от туристите влизащи в града по главни€ път.

- ѕреасфалтиране на улица „—олна” от ул.”ѕрофесор —то€нов” до ул. „≈мона”.

- јвтоматизирана поливна система за околното пространство на ћузе€, а при необходимост и помпена станци€.

- ѕаркоустройство на района на музе€ с подход€щи дървесни и храстови видове и паркови елементи.

- »зграждане на видеонаблюдение с цел охрана.

2. —ћ– за дейности, свързани с развитие на природни, културни и исторически атракции – ћузей на солта

»збран изпълнител: ƒ««ƒ Ќ≈ѕ“”Ќ, представл€вано от јндезит ќќƒ 477 859, 43 без ƒƒ—

573 430 с ƒƒ—

—троителни работи.

- »зграждане на съоръжени€ и рампи за достъп на хора с увреждани€.

-  лиматизаци€ на експозиционната зала и офиса.

- ћонтаж на апаратура за изсушаване на въздуха за експозиционната зала поради спецификата на експонатите.

- ¬ъншна изолаци€ и бо€дисване на експозиционната зала.

- ¬ътрешно закърпване на паднала мазилка, шпакловане и бо€дисване на експозиционната зала.

- ѕодм€на на дограмата на музейните сгради.

- ћонтиране на подход€що насочено осветление в експозиционната зала.

- ѕодм€на на съществуващите лампи с нажежаема жичка с енергоефективни лампи с ниска пожарна опасност;

- –емонт на покрива (бетонна плоча) на складово помещение.

- √ръмоотводна защита на сградата – чрез активен мълниеприемник;

- ÷€лостно саниране на сградата и обслужващите постройки.

- Ќови информационни табели и средства за попул€ризиране на обекта.

- ќткрита площадка за временно съхран€ване на солта.

- –емонт на беседката до експозиционната зала.

- »зграждане на обиколна але€ с изгледни площадки.

- ћонтиране на автоматични бариери на обекта.

- ƒоизграждане на павиран път и ремонт на съществуващ.

- –емонт на каналите към солниците

- –емонт и удължаване на канала езеро-солници. —ъществуващи€т канал с каменна зидари€ се възстанов€ва, където зидари€та е срутена, отгоре се излива ж.б. по€с и се изгражда удължение с дървена конструкци€.

- ¬ъзстанов€ване на чешма до музейна сграда.

- ÷€лостно благоустро€ване района на музе€.

¬ рамките на проекта е изработена интернет страница на ћузе€, изготвена е маркетингова стратеги€ за неговото промотиране, извършена е доставка на мултимедийно оборудване, доставка на 2 бро€ бариери и 3 бро€ стационарни бинокли за наблюдение на езерото. ќсвен това е закупен атракционен бус, брандиран с логото на ћузе€, ќбщина ѕоморие и ќперативна програма „–егионално развитие.”

„рез европейската програма, ц€лостно се санираха основната сграда и обслужващата постройка на музе€. ѕодменена е дограмата, направи се външна топлоизолаци€ и нови ¬и  и ел. инсталации. ћузейните сгради вече имат система за видеонаблюдение и фасадно осветление на база светодиодна техника с енергоспест€ващ ефект.

¬ъзстановена е чешмата до музейната сграда и автентични€т вид на съществуващата беседка. –емонтираната тоалетна е със слънцезащитна фасада, извърши се ремонт на паркинга за посетители, на солниците и каналите към т€х.

ƒруга дейност по проекта е паркоустройството около музе€ на солта. –емонтирани са съществуващите и е направена нова але€, като всички настилки са от естествен камък, павета и чакъл. “еренът около музе€ е затревен, има нова дървесна и храстовидна растителност и автоматизирана поливна система. »зградени са дървените площадки и пейки за наблюдение на кало и луголечение.

ѕреасфалтирането на ул. „—олна”, от ул. „ѕроф. —то€нов” до ул . „≈мона”, също бе част от реализаци€та на европейски€ проект.

«авършена е маркетинговата стратеги€ за промотиране на музе€ на солта, ко€то включва изработване на флаери, рекламни брошури, билбордове и рекламни пана, изработка и поддръжка на уебсайт на музе€, реклама в печатни и електронни медии. ƒоставени са мултимедийно оборудване, бариери и стационарни бинокли за наблюдение на езерото.

јтракционен 20 местен автобус ще вози туристите по определен маршрут до ћузе€ на солта.
»збрани сайтове солта

Ќай-актуални страници солта

  • ¬идове храни и правилното им приложение в отслабването ’рани за и при отслабване